ماز2019-07-03T10:19:49+03:30

Project Description

لابیرنت هاى شمشادى(ماز)

راهرو ها و هزارتوهاى شمشادى به عنوان یکى از صنایع و سرگرمى هاى گردشگرى بصورت رایگان در اختیار گردشگران مقیم درمزرعه قوها قرار دارد.

WhatsApp chat