Project Description

زمین بازی

زمین بازی مجموعه قوها شامل زمین فوتبال گل کوچک و بسکتبال باشد که تنها مهمانان مقیم بصورت رایگان می توانند از آن استفاده نمایند.

زمان استفاده از زمین بازی مجموعه: 9:00 تا 13:00 و 16:00 تا 19:00 می باشد.