تغییر در سانس های تور همزمان با شروع بهار

همزمان با شروع فصل بهار سانس های بازدید از تور مزرعه قوهها تغییر کرد.

افتتاح کلبه درختی با ظرفیت ۱۰ نفر

کلبه درختی تریبلکس با ظرفیت ده نفر در سه طبقه با امکانات کامل رفاهی از ابتدای فروردین ماه قابل رزرو می باشد