مزرعه قوها

کلوپ ورزشی

کلوپ ورزشی

ساعت کاری ما

شنبه‌ها الی جمعه‌ها

 ساعت کاری کافه :  10 الی 15 و ساعت 17 الی 19
ساعت سرو شام و غذا :  19 الی 23