مزرعه قوها

قوهای سیاه در برکه اصلی مزرعه

دو عدد قو سیاه در برکه اصلی مزرعه قرار گرفت

ساعت کاری ما

شنبه‌ها الی جمعه‌ها

 ساعت کاری کافه :  10 الی 15 و ساعت 17 الی 19
ساعت سرو شام و غذا :  19 الی 23